۴ فروردین ۱۴۰۲

اولین تولید کننده مفصل فیبر نوری


شرکت صناب اولین تولید کننده رسمی مفصل فیبر نوری در ایراناست که موفق به دریافت تاییدیه های لازم از شرکتهای ارتیاطات زیرساخت، مخابرات ایران و مخابرات استانهای مختلف گردیده است.