۴ فروردین ۱۴۰۲

تامین کننده تجهیزات مخابراتی


صناب تامیین کننده تجهیزات گوناگون مخابراتی ازجمله مفاصلهای حرارتی و تجهیزات اکتیو و پسیومی باشد.