۴ فروردین ۱۴۰۲

تهیه کننده مفصل حرارتی


شرکت صناب تامیین کننده تجهیزات گوناگون مخابراتی ازجمله مفاصلهای حرارتی و تجهیزات اکتیو و پسیو می باشد.