۴ فروردین ۱۴۰۲

صناب


شرکت صناب دارای رتبه بندی در رشته ارتباطات و مخابرات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انجمن صنفی پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی است. اين شرکت عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بوده و نام تجارتی و علامت انحصاری آن به ثبت رسیده است.