۴ فروردین ۱۴۰۲

آموزش شعله برای مفصل حرارتی


اندازه شعله و نحوه حرکت آن در مفصل های حرارتی

ANALYSIS OF FLAME SIZE                                                                     تحلیل اندازه شعله

Picture 1: Small flame                                                             شکل ۱: شعله کوچک

The small flame is not recommended because the heat from the flame is not sufficient to shrink the sleeve
In addition, the flame is not stable and makes it difficult to control the burning point on the sleeve

استفاده از شعله کوچک به دلیل اینکه حرارت شعله برای جمع کردن روکش کافی نمی باشد، توصیه نمی گردد. علاوه بر آن، شعله ثبات کافی نداشته و کنترل آن بر روی روکش به سختی انجام خواهد شد.

Picture 2: Medium Flame                                                                        شکل ۲: شعله متوسط

The medium flame can be used to shrink the sleeve with the least risk.However it takes longer time to completely shrink the sleeve.

شعله متوسط با حداقل ریسک جهت جمع کردن روکش می تواند مورد استفاده قرار گیرد، ولی زمان انجام کار طولانی تر خواهد بود.

Picture 3: Normal Flame                                                                          شکل ۳: شعله مناسب

این شعله برای جمع کردن روکش بهینه می باشد. با وجود این، استفاده از آن برای فرآیند حرارت دادن روکش باید با احتیاط فراوان و مهارت کافی انجام شود تا ازسوختن یک نقطه از روکش جلوگیری شود.

۲٫ FLAME MOVEMENT                                                                                    نحوه حرکت شعله

اساس حرکت شعله: حرکت شعله بر روی روکش باید یکنواخت و بدون هرگونه توقف در هیچ نقطه از روکش و در هیچ زمانی انجام شود.

————————-

بخش الف( محل کانال یا زیپ مفصل: شعله باید تحت زاویه ۵۴ درجه و با سرعت ۵۴ میلی متر بر ثانیه بر روی کانال از
یک انتها تا انتهای دیگر آن حرکت کند. حرکت شعله باید تا موقع جمع شدن روکش به طرف بالا ادامه پیدا کند

.

————————–

بخش ب( نیمه اول روکش: شعله را تحت زاویه ۵۴ درجه حول نقطه مرکزی بصورت دایروی بر روی روکش حرکت دهید
تا محل حرارت بطور کامل جمع شود. سپس شعله را به آرامی به سمت نقاط مجاور از مرکز به طرف کناره روکش حرکت
دهید و این کار را تا کامل شدن فرآیند جمع شدن تا انتهای روکش انجام دهید.

——————————

شرکت صناب

بخش ج( نیمه دوم روکش: شعله را به طرف مرکز روکش برگردانده و این بار عملیات بخش )ب( را برای نیمه دوم
روکش تکرار کنید تا فرآیند جمع شدن آن کامل گردد.