۴ فروردین ۱۴۰۲

کاست مفصل فیبر نوری


کاست محفظه ای است که فیبرهای گداخت (فیوژن) شده، در داخل آن با نظم خاصی قرار می گیرد. کاستهای شرکت صناب منطبق با بالاترین استانداردها و سهولت استفاده، کمک بزرگی به کاربر می نماید. هر کاست ظرفیت حداکثر تا ۴۸ کر را دارد.