۴ فروردین ۱۴۰۲

آزمایشگاه شرکت صناب


آزمایشگاه صناب در حال حاضر مجهزترین آزمایشگاه  کنترل کیفیت انواع مفصل های فیبر نوری،حرارتی و تجهیزات مخابراتیاست که زیر نظر کارشناسان برجسته مخابراتی فعالیت می نماید.