۱۳ مرداد ۱۳۹۹

حضور صناب در نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات تلکام