۲۳ مهر ۱۳۹۸

حضور صناب در نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات تلکام