۱۴ آذر ۱۴۰۱

مفصل سه ورودی


مفصل فیبر نوری با سه ورودی و سه خروجی تا ظرفیت ۱۴۴ ک